Wyjazd (wymagane)

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Imię i nazwisko opiekuna prawnego ( wyjazd dla dzieci )

  Email ( wyjazd dla dzieci )


  Omdlenia
  Częste bóle głowy
  Zaburzenia równowagi
  Krwotoki z nosa
  Ataki duszności
  Przewlekły kaszel
  Częste bóle brzucha
  Bóle stawów
  Wymioty
  Lęki nocne
  Moczenie się
  Alergie pokarmowe i związane z podawaniem leków

  Przyjmowane przez uczestnika leki i w jakich dawkach:

  Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary:

  Jak znosi jazdę pociągiem, autokarem, samochodem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych dotyczących zdrowia/danych osobowych dotyczących zdrowia mojego Dziecka/Podopiecznego w celu realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych OsobowychDanych Osobowych mojego DzieckaPodopiecznegow tym Danych szczególnych dotyczących zdrowia przez Administratora Danych Osobowych, tj.: DARIUSZ OZGA REAL SPORT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa, adres e-mail:info@realsport.pl w celu realizacji świadczonych przez niego usług.
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora Imprezy informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Mam możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację
  moich Danych OsobowychDanych Osobowych mojego DzieckaPodopiecznego
  na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video dla celów promocyjno-reklamowych podejmowanych przez Organizatora, tj.: DARIUSZ OZGA REALL SPORT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa na stronie www.realsport.pl.
  TAKNIE

  ...........................................

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma pod nazwą DARIUSZ OZGA REAL SPORT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa.
  Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wykonania przez Administratora świadczenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego realizację.
  Pani/Pana dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia (osoba, której dane szczególne dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym lub kilku konkretnych celach) będą przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji Umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w organizowanej przez Organizatora Imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz celem ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie w tym celu niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
  Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Administratora Danych Osobowych to dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS bądź za pośrednictwem poczty e-mail.
  Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj.: przez okres przewidziany przepisami prawa, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: info@x2.test