Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma pod nazwą DARIUSZ OZGA REAL SPORT z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa, adres e-mail: info@x2.test.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem wykonania przez Administratora świadczenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego realizację.

Pani/Pana dane osobowe, w tym dane biometryczne – rozmiar ubrania Klienta (osoba, której dane szczególne dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym lub kilku konkretnych celach) będą przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji Umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w organizowanej przez Organizatora Imprezie, tj. Obozie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz celem ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie w tym celu niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Administratora Danych Osobowych to dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS bądź za pośrednictwem poczty e-mail: info@x2.test

Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj.: przez okres przewidziany przepisami prawa, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: info@x2.test.