REGULAMIN SEKCJI NARCIARSKIEJ

Real Sport

I. Postanowienia ogólne.

  1. Podstawą działalności Sekcji Narciarskiej jest niniejszy regulamin, potwierdzony podpisem opiekuna prawnego uczestnika sekcji.

  2. Działalność sekcji jest ściśle związana z działalnością Szkoły NSP 81 w Warszawie. Proces wychowawczy realizowany w klubie jest powiązany z procesem wychowawczym szkoły.

   II. Cele i zadania.

Zadaniem Sekcji Narciarskiej jest w szczególności:

 1. Zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania narciarstwa.

 1. Kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie środowiska narciarskiego, Dzielnicy i Miasta Warszawa;

 1. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą;

 1. Prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia własnych

wychowanków oraz zapewnienie w tym celu stałego naboru dzieci do Sekcji Narciarskiej.

5. Dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie ze sprzętu potrzebnego w działalności sekcji oraz uzupełnianie stanu.

III. Władze Sekcji Narciarskiej

Władzami Sekcji Narciarskiej Real Sport są:

 1. Właściciel Real Sport Dariusz Ozga

 1. Kierownik Wyszkolenia Marcin Kapuściński który;

  • koordynuje i wspomaga proces szkolenia sportowego oraz dba o systematyczny nabór do grup treningowych;

  • opracowuje roczne plany wyjazdowe oraz odpowiada za ich realizację

  • współpracuje z organami narciarskich władz sportowych,

  • przeprowadza analizy osiąganych wyników sportowych przez czołowych zawodników w zawodach sportowych,

  • popularyzuje osiągnięcia Klubu,

  • udziela pomocy w organizowaniu zawodów sportowych, treningów, zgrupowań szkoleniowych oraz innych imprez organizowanych przez Klub,

IV. Warunki przyjęcia do Sekcji Narciarskiej.

 1. Podpisanie regulaminu

 1. Dobry stan zdrowia potwierdzony podpisem opiekuna prawnego na niniejszym regulaminie.

 1. Podstawowa umiejętność poruszania się na nartach – zaliczenie testu sprawnościowego u trenera.

 1. Zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego regulaminu,

V. Warunki uczestnictwa w treningach Sekcji Narciarskiej.

 1. Posiadanie aktualnych badań lekarskich. Zaleca się posiadanie przez zawodnika ważnego ubezpieczenia.

 1. Wniesienie wymaganych opłat na konto klubu lub gotówką u p. Dariusza Ozgi za bieżący semestr.

 2. Wysokość opłat:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE NIEDZIELA 12.00 – 13.30

  Ceny zajęć w przedszkolu narciarskim REAL SPORT:
  Cena zawiera:
  – karnet dla Instruktora
  – szkolenie instruktorskie
  Cena nie zawiera:
  – karnet dla uczestnika
  – wypożyczanego sprzętu
  Cennik szkoleń 90min
  Ilość osób w grupie
  1 os. – 105 zł / os.
  2 os. – 75 zł / os.
  3 os. – 60 zł / os.
  Grupa ( 4-7 os.) – 55 zł / os.
  Płatności za zajęcia dokonujecie Państwo gotówką w biurze REAL SPORT lub przelewem na konto:
  87 1140 2017 0000 4402 0567 6590
  Termin wpłaty – do dnia rozpoczęcia zajęć

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  GRUPA TRENINGOWA MŁODSZA ,,RS-1’’ Poniedziałek, Wtorek,

  (KLASY II, III)
  Ceny zajęć w GRUPIE RS-1 REAL SPORT:
  Cena zawiera:
  – karnet dla Instruktora
  – szkolenie instruktorskie
  Cena nie zawiera:
  – karnet dla uczestnika
  – wypożyczanego sprzętu
  Cennik szkoleń 90min
  Ilość osób w grupie
  1 os. – 105 zł / os.
  2 os. – 75 zł / os.
  3 os. – 60 zł / os.
  Grupa ( 4-7 os.) – 55 zł / os.
  Płatności za zajęcia dokonujecie Państwo gotówką w biurze REAL SPORT lub przelewem na konto:
  87 1140 2017 0000 4402 0567 6590
  Termin wpłaty – do dnia rozpoczęcia zajęć

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     GRUPA TRENINGOWA STARSZA ,,RS-2” Niedziela 13.30 – 15.00

(KLASY IV, VIII)

Ceny zajęć w GRUPIE RS-2 REAL SPORT:
Cena zawiera:
– karnet dla Instruktora
– szkolenie instruktorskie
Cena nie zawiera:
– karnet dla uczestnika
– wypożyczanego sprzętu
Cennik szkoleń 90min
Ilość osób w grupie
1 os. – 105 zł / os.
2 os. – 75 zł / os.
3 os. – 60 zł / os.
Grupa ( 4-7 os.) – 55 zł / os.
Płatności za zajęcia dokonujecie Państwo gotówką w biurze REAL SPORT lub przelewem na konto:
87 1140 2017 0000 4402 0567 6590
Termin wpłaty – do dnia rozpoczęcia zajęć

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..
                                      

 

VI. Prowadzenie zajęć

Zawodnicy biorący udział w treningu zobowiązani są do:

 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 1. Posłuszeństwa trenerom i opiekunom.

 1. Zawodnik lub opiekun ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.

 1. Treningi odbywają się w stałych grupach

 1. Rodzice/opiekunowie nie powinni ingerować w sposób i formę prowadzenia zajęć przez trenerów. Wszelkie uwagi powinni niezwłocznie zgłaszać Kierownikowi Wyszkolenia Klubu

VII. Bezpieczeństwo.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich

 1. Zaleca się aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby

(odpowiedzialność cywilna – szkody wyrządzone na osobach i mieniu).

3. Klub i trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez Klub zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

VIII. Warunki rezygnacji z członkostwa w Sekcji / Klubie.

 1. Złożenie pisma o rezygnacji.

 2. Rozliczenie się ze składek za okres do daty złożenia pisma o rezygnacji.

 3. Zdanie powierzonego sprzętu sportowego.

IX. Warunki uczestnictwa w zawodach.

  1. Uczestnictwo w zawodach sportowych nie jest obowiązkowe.

  1. Koszty związane ze startem zawodnika w zawodach takie jak : dojazd, wyżywienie, opłaty startowe, opłata za wyciągi pokrywa zawodnik.

  1. Opieka trenerska, przedstartowe smarowanie nart, koszt smarów nie są dodatkowo płatne.

X. Sprawy organizacyjne.

  1. Zebrania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, obozy).

  1. W sprawach organizacyjnych sekcji należy kontaktować się z p. Dariuszem Ozga pod nr: 502 733 646 lub Kierownikiem Wyszkolenia Klubu kol. Marcinem Kapuścińskim pod nr: 507 869 227 oraz przez pocztę e-mail: info@x2.test

  1. W sprawach szkoleniowych sekcji należy kontaktować się z Kierownikiem Wyszkolenia Klubu kol. Marcinem Kapuścińskim pod nr: 507 869 227 oraz przez pocztę e-mail: skispa@skispa.pl

  1. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów i inne są zamieszczane na stronie internetowej klubu www.x2.test .